Bạn cần biết


  1.           THAY ĐỔI MÃ VÙNG

Cụ thể: Thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24; Thành phố Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28; Thành phố Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; Thành phố Hải Phòng đổi từ 31 thành 225; Thành phố Cần Thơ đổi từ 710 thành 292; Thừa Thiên – Huế từ 54 thành 234; Quảng Ninh từ 33 thành 203; Thanh Hóa từ 37 thành 237; Khánh Hòa từ 58 thành 258; Lâm Đồng từ 63 thành 263; Cao Bằng từ 26 thành 206; Cà Mau từ 780 thành 290…
Số dịch vụ khẩn cấp là số dịch vụ toàn quốc có 3 chữ số, cụ thể: 112 là số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn; 113 là số dịch vụ gọi Công an; 114 là số dịch vụ gọi Cứu hỏa; 115 là số dịch vụ gọi Cấp cứu y tế.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2015.

           Địa Phương              Mã vùng cũ             Mã vùng mới
         TP  Hà Nội                       04                        024
         TP  Hồ Chí Minh               08                       028
         TP  Đà Nẵng                    511` ``                  236
         TP  Hải Phòng                    31                      235
         TP  Cần Thơ                    710                      292
         Thừa Tiên – Huế                 54                     234
         Tỉnh Quảng Ninh                 33`                    203
         Tỉnh Thanh Hóa                   37                     237
         Tỉnh Khánh Hòa                  58                     238
          Tỉnh Lâm Đồng                   63                     263
          Tỉnh Cao Bằng                    26                     206
          Tỉnh Cà Mâu                     780                    290

 Tìm kiếm cứu nạn                       112     Công An                  113
 Cứu hỏa                                     114      Y Tế                       115

Previous
Next Post »