Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Không thu nhỏ được ảnh, theo hướng dẫn, không thấy ô mssfu xanh ở cuối ảnh để điều chỉnh kích thước ảnh,đề nghướng dẫn

Balas