Kỉ niệm ngày Quốc Khánh 2-9

Cách đây 75 năm ngày 2.9.1945 tại Quàng Trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập long trong tuyên bố trước Quốc dân đồng bào và với toàn thế giới  thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa.
Bản Tuyên ngôn khẳng định “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! …. Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”
Vĩnh Toàn sưu tầm
Previous
Next Post »