75 năm cách mạng Tháng 8.1945


Ngày 19/8/1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ.(Ảnh: TTXVN)
Nhờ có CM Tháng 8 Chính Phủ VNDCH do Chủ tich Hồ Chí Minh đứng đầu đã được thành lập. Tiếp thu tinh thần CM tháng 8 các bậc tiền nhân chi ho ta anh em Cụ Phạm Vĩnh Quang (Cụ Phạm Vĩnh Bảo, Cụ Phạm Vĩnh Hanh) và con cháu Hà, Bắc, Xa, Nông, Thoa, Đoàn Hải…trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động trước khởi nghĩa và cuộc Kháng chiến chống Pháp kéo dài trường kì 9 năm tiến tới Miền Bắc được giải phóng 1954.
Vĩnh Phạm

Previous
Next Post »