Thơ vui ?

Lúc v già, mình s . . .

                   ***
V già mình làm gì đây
Đ
cho thanh thn trước ngày quy tiên:
Th nht: không đến cơ quan
N
ơi mình công tác, không bàn chuyên môn.
Vì l
p tr nó gii hơn
C
p nht tin tc thường xuyên hàng ngày
Mình nói, chúng nó v
tay
Đ
u thì gt gt, khen hay bên ngoài;
Trong b
ng nó nghĩ là sai
N
m tay h hi mt hai câu chào.
Th hai: sc yếu tui cao,
Không so đ
ược vi ngày nào tr trung.
Vi
c nng là tuyt đi không;
N
ếu vic gp quá, mun xong, thuê tin.
Th ba: công vic chính quyn
T
i nơi mình , cũng nên chi t;
H
i đoàn, t chc nghip dư
Th
thao, văn ngh, cho thư giãn đu.
Th bn: dù nghèo đến đâu;
Ch
sng vi v, bc đu răng long.
Con cái, không nên s
ng chung,Không làm khách tr trong nhà mình.
N
ếu con vt v mưu sinh;
Thì giúp con cháu t
n tình sm trưa.
Th năm: Lúc đã già nua
Tìm tr
i an dưỡng giá va tm tay
Làm n
ơi nương ta hàng ngày
C
ũng là chn ch sau này tin đưa.
Th sáu: nhng chuyn ngày xưa
C
t vào hoài nim, khi chưa cn dùng.
Tuy
t đi không nói lung tung,
V
i con cháu, hoc người không cùng thi.
N
ếu chúng hi, ch tr li:
Nh
ng chuyn trên đi, s ngày mai.
Ho
c là nói chuyn dông dài,
Chuy
n vui, chuyn phiếm, chng ai bc mình.
Th by: báo chí, truyn hình
N
ếu h phng vn thì mình tránh ra.
Còn n
ếu h đến tn nhà
H
i; thì mình bo, t già hay quên.
Chính b
i l đó cho nên
T
ch mun chết bình yên, nh nhàng.
Th tám: dù nghèo; hay sang
C
ũng quyết tâm làm, nhng vic đã ghi.
Grenoble, ngày 12 tháng 3 năm 2017
Nguy
n Văn Phú
                                          ( Sưu tầm )
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar


Hay quá cậu ạ. Cậu có nhiều thơ sưu tầm hay - đang dần dần lên blog cậu nhé kg thi nó cũng mai một đi vì kg ai biết nữa cậu ạ.

Balas