NGÀY ẤY - BÂY GIỜ

                               
                                        ( Chỉ tiếc không có ảnh riêng của David & Gia Minh )        


                                     
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Chúc mừng các cháu trưởng thành. Bọn trẻ lớn nhanh như thổi.

Balas