SInh nhật tháng ba

         
                       

                                 Năm nay sinh nhật tháng ba
                                 Bay vào Đà Nẵng, lên chơi Bà Nà
                                Chuyến đi thiếu mất Lan Nguyên
                             Kỳ sau sẽ có Lan Nguyên đi cùng !
  1.                                                                                                                                  Previous
Next Post »