Cho mình hãy sống …

Tự tin, trung hậu học cha

Công dung ngôn hạnh chính là mẹ cho

Riêng chung mọi việc chăm lo

Chồng, con, cháu - trước,  sau - lo phận mình

Trăm duyên, nghìn nghĩa, vạn tình

Hài hòa gắn bó chúng mình với nhau

Hỏi rằng có ở nơi đâu

Phạm Nhân - Quản Giáo vui chung một nhà?

SÁU NHĂM vẫn chỉ mới là

THANH XUÂN CAO TUỔI đậm đà sắc hương

Thêm tuổi bỏ hết vấn vương

CHO MÌNH HÃY SỐNG đừng nhường chồng con ..

Phạm Nhân

Previous
Next Post »