Đại Hôi XIII bế mạc

Sáng nay 1.2.2021,  Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc. Đại hội đã hoàn thành toàn vẹn những nội dung đề ra.

Chúng ta cùng toàn dân chúc mừng thành công Đại hội. Chào mừng Ban Chấp hành Trung ương, Tổng bí Thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Đảng nhiệm kì tới. M, cùng toàn Đảng đưa Nghi quyết  Đại hội vào cuộc sống xây dựng một nước Việt Nam phát triển không ngừng trong điều kiện mới.

Blog gia đình cụ Quang

Previous
Next Post »